top of page

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Algemeen

1.1    Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Bouwbedrijf Lenderink, Kapittelstraat 23, 6923 AV Groessen KvK 57484686, hierna te noemen: “Opdrachtnemer” en een Opdrachtgever , voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

1.2    Onder voorwaarden wordt verstaan deze algemene voorwaarden van Opdrachtnemer.

1.3    De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op handelingen van door de Opdrachtnemer in het kader van de overeenkomst ingeschakelde derden.

1.4    Onder overeenkomst wordt verstaan een overeenkomst van aanneming van werk of een overeenkomst van opdracht tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer

1.5    Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Opdrachtnemer en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

1.6    De toepasselijkheid van de door Opdrachtgever gehanteerde Algemene Voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

Artikel 2 Offertes, Aanbiedingen en Prijzen

2.1    Alle offertes en/of aanbiedingen van Opdrachtnemer vervallen na veertien dagen, tenzij een termijn voor aanvaarding is gesteld.

2.2    Opdrachtnemer kan niet aan zijn offertes en/of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes en/of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatten.

2.3    De prijzen in de genoemde offertes en/of aanbiedingen zijn inclusief btw. Btw bedragen worden op aanbiedingen, offertes, overeenkomsten, facturen en dergelijke apart vermeld.

2.4    Een samengestelde prijsopgave verplicht Opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Offertes en/of aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

 

Artikel 3 Duur, Termijnen en Fasen

3.1    Is voor de uitvoering van de overeenkomst een termijn overeengekomen of opgegeven, dan betreft dit nimmer een fatale termijn. Indien de overeengekomen termijn verstreken is, dient Opdrachtgever Opdrachtnemer schriftelijk in gebreke te stellen en daarbij een redelijke termijn bieden om uitvoering te geven aan de overeenkomst.

3.2    Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om in verschillende fasen uitvoering van de overeenkomst te geven. Uitgevoerde fasen kunnen derhalve afzonderlijk worden gefactureerd.

          

Artikel 4 Uitvoering en Wijziging van de Overeenkomst

4.1    Opdrachtgever zorgt ervoor dat alle gegevens (zoals vergunning, beschikkingen, ontheffingen enz.) die noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Opdrachtnemer worden verstrekt.

4.2    Opdrachtgever zorgt ervoor dat Opdrachtnemer tijdig kan beschikken over het terrein en/ of ruimte(s) waar het werk moet worden uitgevoerd.

4.3    Opdrachtgever verschaft aansluitingsmogelijkheden ten behoeve van de voor het werk benodigde nutsvoorzieningen (gas, water, elektriciteit) en draagt hiervan de kosten.

4.4    Opdrachtgever zorgt voor voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/ of afvoer van bouwstoffen, materialen en werktuigen binnen werkafstand van het werk.

4.5    Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat door derden uit te voeren werkzaamheden die niet tot het werk van Opdrachtnemer behoren zodanig en tijdig worden verricht, dat de uitvoering van het werk van Opdrachtnemer daarvan geen vertraging ondervindt.

4.6    Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst vereiste benodigdheden - die in dit artikel zijn vermeld - niet tijdig aan Opdrachtnemer zijn verstrekt of ter beschikking zijn gesteld, is Opdrachtgever aansprakelijk voor alle gevolgen wanneer dit niet of niet tijdig geschiedt.

4.7    Opdrachtnemer is in geen geval in verzuim als er geen uitvoering aan de overeenkomst kan worden gegeven, als gevolg van vertraging of het niet deugdelijk nakomen van de verplichtingen aan de zijde van Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer. Opdrachtnemer is tevens gerechtigd vertragingskosten bij Opdrachtgever in rekening te brengen.

 

Artikel 5 Meer- en minderwerk

5.1    Het werk omvat alleen de op de offerte gespecificeerde werkzaamheden. De kosten van meerwerk komen geheel voor rekening van Opdrachtgever.

5.2    Meerwerk omvat enerzijds extra werk doordat Opdrachtgever aanvullende wensen heeft op het eerder geoffreerde te realiseren werk. Anderzijds ontstaat meerwerk doordat tijdens de uitvoering duidelijk wordt dat er onvoorziene werkzaamheden, anders dan gespecificeerd, verricht moeten worden om het geoffreerde eindresultaat te behalen.

5.3    Meerwerk wordt afgerekend op basis van de daarvoor overeengekomen vergoeding.

 

Artikel 6 Opschorting, Opzegging en Ontbinding

6.1    Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

  • Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt en hiervan in gebreke is gesteld door Opdrachtnemer;

  • Na het sluiten van de overeenkomst omstandigheden hem ter kennis zijn gekomen goede grond geven te vrezen dat Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;

  • Door vertraging aan de zijde van Opdrachtgever niet langer van Opdrachtnemer kan worden gevergd dat Opdrachtnemer de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;

  • Zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Opdrachtnemer kan worden gevergd.

6.2    In geval van overlijden, liquidatie, (aanvrage van) surséance van betaling of schuldsanering, beslaglegging of een andere omstandigheid waardoor Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat Opdrachtnemer vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Opdrachtnemer op Opdrachtgever zijn in dat geval direct opeisbaar.

6.3    Indien Opdrachtgever de uitvoering tijdelijk opschort dan wel geheel intrekt op grond van een niet aan Opdrachtnemer toe te rekenen oorzaak, dan is Opdrachtnemer gerechtigd om zijn schade te verhalen bij Opdrachtgever. De schade omvat mede het positief contractsbelang voor Opdrachtnemer.

6.4    Indien Opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de eventuele aanvoer-, afvoer- en afleverkosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, geheel aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

 

Artikel 7 Oplevering

7.1    Indien Opdrachtnemer te kennen heeft gegeven dat het overeengekomen werk klaar is om opgeleverd te worden en Opdrachtgever het werk niet binnen veertien dagen keurt en al dan niet onder voorbehoud aanvaardt dan wel onder aanwijzing van de gebreken weigert, wordt opdrachtgever geacht het werk stilzwijgend te hebben aanvaard. Na aanvaarding wordt het werk als opgeleverd beschouwd.

7.2    Na oplevering is het werk voor risico van Opdrachtgever. Derhalve blijft Opdrachtgever de prijs verschuldigd, ongeacht tenietgaan of achteruitgang van het werk door een oorzaak die niet aan Opdrachtnemer kan worden toegerekend.

7.4    Opdrachtnemer is ontslagen van aansprakelijkheid voor gebreken die Opdrachtgever ten tijde van oplevering redelijkerwijs had moeten ontdekken en hierover niet tijdig heeft geklaagd bij Opdrachtnemer.

 

Artikel 8 Herstel van Gebreken

8.1    Opdrachtgever meldt na keuring de geconstateerde gebreken schriftelijk bij Opdrachtnemer.

8.2    Gebreken die bij de hiervoor omschreven keuring niet waarneembaar waren, moeten door de Opdrachtgever binnen acht dagen na het waarnemen van deze gebreken aan Opdrachtnemer schriftelijk worden gemeld.

8.3    Voldoet Opdrachtgever niet aan de in lid 1 en lid 2 omschreven wijze waarop de gebreken gemeld moeten worden, dan vervalt het recht dat Opdrachtgever heeft om herstel te vorderen bij Opdrachtnemer.

8.4    Opdrachtnemer beoordeelt de gebreken. Indien Opdrachtnemer voor de gebreken aansprakelijk is, moet Opdrachtgever de gelegenheid bieden aan Opdrachtnemer om de gebreken binnen redelijke termijn te herstellen.

8.5    Opdrachtnemer behoudt zich het recht het herstel zelf en naar eigen inzicht uit te voeren.

 

Artikel 9 Aansprakelijkheid

9.1    Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door materialen, hulpmiddelen of de bewerkte ondergrond die door of namens Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld of zijn voorgeschreven.

9.2    Indien Opdrachtgever wenst dat bepaalde materialen of onderdelen worden geleverd door bij name genoemde fabrikanten of leveranciers, is Opdrachtnemer niet aansprakelijk voor gebreken van het door Opdrachtgever geleverde materiaal.

9.3    Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor indirecte schade van Opdrachtgever of derden, waaronder gevolgschade en bedrijfsschade.

9.4    In geval van aansprakelijkheid van Opdrachtnemer, is de aansprakelijkheid van Opdrachtgever beperkt tot directe schade en beperkt tot het bedrag dat uit hoofde van een beroeps- of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering door de verzekeraar per geval gedekt wordt.

 

Artikel 10 Overmacht

10.1  Opdrachtnemer is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting jegens Opdrachtgever indien de nakoming wordt belemmerd als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan de schuld van Opdrachtnemer, of welke niet krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

10.2  Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en rechtspraktijk wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Opdrachtnemer niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.

 

Artikel 11 Betaling en Incasso

11.1  Indien partijen betaling in termijnen zijn overeengekomen, geschiedt betaling in evenredigheid met de voortgang.

11.2  Indien betaling in termijnen is overeengekomen en de Opdrachtgever zijn verplichtingen terzake betaling van de termijnen niet nakomt, heeft Opdrachtnemer de bevoegdheid het werk op te schorten. Eventuele schade die hieruit voortvloeit dient door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer te worden vergoed.

11.3  Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen.

11.4  Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan verkeert Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is de vordering onmiddellijk opeisbaar. Opdrachtnemer is in zulks geval gerechtigd de wettelijke rente te berekenen, gerekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het volledig verschuldigde bedrag is voldaan.

11.5  Na deugdelijke in gebreke stelling komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien Opdrachtnemer echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakt gerechtelijke en executiekosten en wettelijk rente hierover, zijn eveneens voor rekening voor Opdrachtgever.

 

Artikel 12 Verwerking Persoonsgegevens

12.1  Voor zover in het kader van het uitvoeren van de werkzaamheden persoonsgegevens worden verwerkt, zullen deze persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt en overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens en Algemene Verordening Gegevensbescherming.

12.2  Technische en/ of organisatorische maatregelen zullen worden getroffen om de persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking, daarbij rekening houdend met de stand van de techniek en de aard van de verwerking.

12.3  Wanneer de overeenkomst tussen de Opdrachtnemer en Opdrachtgever eindigt, zal Opdrachtnemer de persoonsgegevens die hij heeft verwerkt bij het uitvoeren van de overeenkomst teruggeven aan Opdrachtgever en/ of vernietigen.

 

Artikel 13 Eigendomsvoorbehoud en Intellectuele Eigendom

13.1  Opdrachtnemer behoudt zich het eigendom van geleverde zaken voor totdat Opdrachtgever volledig aan zijn verplichtingen heeft voldaan.

13.2  Opdrachtnemer heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

 

Artikel 14 Toepasselijk Recht en Geschillen

14.1  Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Opdrachtnemer partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.

14.2  De rechter in de vestigingsplaats van Opdrachtnemer is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Opdrachtnemer het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

14.3  Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

bottom of page